a股交易成本计算器
股票内参

a股交易成本计算器

admin 

A股交易成本计算器

A股市场是一个有着丰富机会的市场,但同时也有很多的风险。在进行股票交易时,需要了解自己的交易成本,以便更好地制定投资策略和规划投资收益。这里提供了一个简单易用的A股交易成本计算器,帮助你快速准确计算自己的交易成本。

如何使用

使用该计算器非常简单,只需输入以下信息:

 • 买入价格(元)
 • 卖出价格(元)
 • 买入数量(股)
 • 卖出数量(股)
 • 佣金比例(%)
 • 印花税比例(%)

计算器将自动计算出您的交易成本和交易净收益。

成本计算公式

总成本 = 买入价格 × 买入数量 + 买入价格 × 买入数量 × 佣金比例 + 印花税

净收益 = 卖出价格 × 卖出数量 – 卖出价格 × 卖出数量 × 佣金比例 – 印花税 – 总成本

注意事项

在使用该计算器时,请注意以下几点:

a股交易成本计算器
 • 佣金比例和印花税比例请确认自己所在的证券公司的实际费率
 • 该计算器仅供参考,实际交易中可能有其它费用产生,如过户费等,需自行计算

代码实现

该计算器的代码实现主要是基于HTML、CSS和JavaScript技术。其中HTML负责页面结构,CSS负责页面样式,JavaScript负责计算交易成本和净收益。

以下是伪代码实现:

 
  // 获取输入框中的值
  var buyPrice = document.getElementById("buy-price").value;
  var sellPrice = document.getElementById("sell-price").value;
  var buyAmount = document.getElementById("buy-amount").value;
  var sellAmount = document.getElementById("sell-amount").value;
  var commissionRate = document.getElementById("commission-rate").value;
  var stampTaxRate = document.getElementById("stamp-tax-rate").value;

  // 计算总成本和净收益
  var totalCost = buyPrice * buyAmount + buyPrice * buyAmount * commissionRate + stampTaxRate;
  var netIncome = sellPrice * sellAmount - sellPrice * sellAmount * commissionRate - stampTaxRate - totalCost;

  // 在页面中显示计算结果
  document.getElementById("total-cost").innerHTML = totalCost;
  document.getElementById("net-income").innerHTML = netIncome;
 


(2023-09-27 21:34:38)

热点文章